ارایه خدمات متنوع با تضمین کیفیت

الکودیزاین دریک نگاه

خدمات ما

تیم متخصصین الکو دیزاین

الکودیزاین

محمد صادقی مهر

کارشناس رباتیک

کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

الکودیزاین

خانم داودی

مدیر بخش ترجمه

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی

الکودیزاین

علی مومنی

کارشناس کنترل

کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل

الکودیزاین

علی طاهریان

کارشناس الکترونیک

کارشناسی ارشد برق و الکترونیک